DANSK SUPERRALLYDM RALLYHISTORISK RALLYR2 SUPERRALLY CUPADAM CUP DKMESTERSKABSREGLERFOREGÅENDE ÅR

Disse mesterskabsbestemmelser er et afskrift af de officielle på dasu.dk - i tvivlstilfælde er det dem på dasu.dk der er gældende.  Se dem her

03. januar 2020

Mesterskabsbestemmelser 2020

Generelle regler for mesterskaber 2020

1. Mesterskabsregler          Med rettelser angivet med rødt

1.1 Gyldighed
Nærværende mesterskabsregler er gældende for alle mesterskaber godkendt af DASU inden for rally.

Såfremt et mesterskab har andre enkeltregler end nævnt under disse generelle regler, skal disse være nævnt under det enkelte mesterskab.

1.2 Konkurrencer
Tællende konkurrencer til mesterskaberne udvælges af rallyudvalget i henhold til reglement 1 og adm. cir. I8.

1.3 Annullering
Rallyudvalget kan annullere en udvalgt konkurrence, såfremt arrangøren har overtrådt DASU’s rallyreglementer og/eller disse mesterskabsregler, eller indtrufne hændelser medfører, at løbet/resultatet ikke kan betragtes som sportsligt korrekt. Annullering kan ske for hele løbet eller for enkelte mesterskabsklasser.

Annulleres en konkurrence som mesterskabskonkurrence, skal den arrangerende klub meddele deltagerne dette skriftligt senest 8 dage efter, at klubben har fået besked herom.

2. Mesterskabspoint

2.1 Mesterskabspoint i de udvalgte konkurrencer
Ved de udvalgte konkurrencer gives mesterskabspoint, der alene tæller til afgørelse af mesterskaberne.

Tildeling af DM-points foretages på grundlag af dommerrapport og resultatlister af rallyudvalget, som i tilfælde, hvor ganske særlige forhold taler herfor, kan undlade at tildele DM-point i en eller flere mesterskabsklasser i et arrangement.

Der gives point i de udskrevne mesterskaber i henhold til punkt 2.2. Undtaget herfra er DIF Danmarksmesterskab ”Dansk Super Rally”.

Såfremt to eller flere mandskaber opnår samme placering i en konkurrence, tildeles de hver de for placeringen gældende point. Den næstfølgende tildeles de for den aktuelle placering gældende point.

2.2 Mesterskabspoint
2.2.2 Mesterskabspoint Danmarksmesterskab rally

Placering

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Point

25

18

15

12

10

8

6

4

2

1

2.3 Tildeling af point
Mesterskabspoint kan kun tildeles den anmeldte 1. kører, som også er den kører, der hovedsagelig er fører af bilen på hastighedsprøverne i de enkelte mesterskabsløb, og ved endagslicens kan der kun optjenes point ved medlemskab af en DASU-klub.

3. Afgørelse af mesterskaber

3.1 Tællende løb
Alle løb i det enkelte mesterskab er tællende til det pågældende mesterskab.

3.2 Årets mestre
På grundlag af de opnåede resultater udpeger rallyudvalget snarest muligt efter sidste mesterskabsafdeling årets mestre.

Som mester kåres den 1. kører, der opnår flest point og den 2. kører, der sammen med den pågældende 1. kører har opnået flest point. I tilfælde af pointlighed mellem flere 2. kørere anvendes punkt 3.3's tre første punkter. Ved fortsat pointlighed overlades det til 1. køreren at afgøre med hvilken 2. kører, placeringen i mesterskabet sker.

3.3 Pointlighed
Såfremt to eller flere mandskaber har opnået samme antal point i de tællende konkurrencer, er det mandskab bedst, som først opfylder nedenstående krav i den nævnte rækkefølge:

• Flest førstepladser i de tællende konkurrencer
• Flest andenpladser i de tællende konkurrencer
• Flest tredjepladser i de tællende konkurrencer
• Bedste samlede resultat (i minutter og sekunder) i de tællende konkurrencer, de pågældende mandskaber sammen har gennemført
• Den bedste placering i den sidste af de udvalgte konkurrencer, de pågældende mandskaber sammen har gennemført
Flest opnåede point i sidste afdeling, næstsidste afd., o.s.v.

4. Præmieuddeling ved de enkelte løb

Det er tilladt at foretage præmieuddeling ud fra et foreløbigt resultat, inden endelig resultatliste foreligger. Arrangøren er dog forpligtet til at foranledige evt. "ombytning" af præmier, i de(t) tilfælde at disse måtte være uddelt fejlagtigt på grund af forskel mellem foreløbig og endelig resultatliste.

5. Støjgrænser

Støjgrænser før løbet:
Alle klasser 103 dB.
Ved støjmålingen i forbindelse med teknisk kontroleftersyn skal støjgrænsen overholdes. Der gives 2 omstillingsmuligheder. Kan støjgrænsen stadig ikke overholdes, indberettes til juryen, at bilen ikke overholder støjgrænsen.

Støjgrænser under løbet:
Ved støjmåling under og efter konkurrencen gives ingen omstillingsmuligheder.
Er støjen over 103 dB straffes som følger:
Straffrit hvis det skyldes tydelig teknisk defekt på udstødningssystemet, som kan konstateres direkte uden adskillelse, og som er opstået efter seneste serviceophold, ellers 60 sekunders tidsstraf.
Beslutning om evt. straf tages af juryen efter indstilling fra løbsleder.

I begge tilfælde skal fejlen udbedres ved næste serviceophold.
Hvis udbedring ikke er sket, når bilen forlader servicepladsen, medfører det udelukkelse.

6. Protest

Hvis en protest nødvendiggør adskillelse og samling af forskellige dele af bilen, skal den protesterende betale et depositum.

Drejer protesten sig om en tydelig defineret del af bilen (motor, transmission, styring, bremsesystem, elektrisk system, chassis osv.) betales et depositum på DKK 4.500,-

Drejer protesten sig om hele bilen erlægges et depositum på DKK 45.000,-

Omkostningerne fordeles iht. DASU’s administrative cirkulære I4.

Danmarksmesterskabet i rally (DM)

1.1 DIF Danmarksmesterskab og Danmarksmesterskaber

1.1.1   DIF Danmarksmesterskab ”Dansk Super Rally” – åbent for klasserne 1-6, 9 og 11-16.
1.1.2   Danmarksmesterskab klasse 1 – åbent for klasse 1.
1.1.3   Danmarksmesterskab klasse 2 – åbent for klasse 2.
1.1.4   Danmarksmesterskab klasse 3 – åbent for klasse 3.
1.1.5   Danmarksmesterskab klasse 4 – åbent for klasse 4.
1.1.6   Danmarksmesterskab klasse 5 – åbent for klasse 5.
1.1.7   Danmarksmesterskab klasse 6 – åbent for klasse 6.
1.1.8   Danmarksmesterskab klasse 9 – åbent for klasse 9.
1.1.9   Danmarksmesterskab historisk rally – åbent for klasse 11
1.1.10 Danmarksmesterskab historisk rally – åbent for klasse 12
1.1.11 Danmarksmesterskab historisk rally – åbent for klasse 13
1.1.12 Danmarksmesterskab historisk rally – åbent for klasse 14
1.1.13 Danmarksmesterskab KRB – åbent for klasse 15
1.1.14 Danmarksmesterskab KRB – åbent for klasse 16

1.2 R2 Super Rally Cup – åbent for grupperne R2 og R2 National

KLASSE   

Biler fra nedenstående grupper og ccm-klasser

DIF-DM

Danmarksmesterskab

1

Gruppe E og N, 0-1600 ccm, R1 samt Volvo Original iflg. VOC-reglement.

Dansk Super Rally

Danmarksmesterskab klasse 1

2

Gruppe E og N over 1600 ccm (ej N4)

Dansk Super Rally

Danmarksmesterskab klasse 2

3

Gruppe A, KRB Super, DK, kit- og maxivarianter, 0-1600 ccm

Dansk Super Rally

Danmarksmesterskab klasse 3

4

Gruppe A, KRB Super, DK, kit- og maxivarianter, S1600, R2, R2 National, 0 – 1600 ccm

Dansk Super Rally

Danmarksmesterskab klasse 4

5

Gruppe A, KRB Super, DK, kit- og maxivarianter, R3, over 1600 ccm, N4 2WD

Dansk Super Rally

Danmarksmesterskab klasse 5

6

Super 2000, N4 4WD, A 4WD (ej WRC), R4, R5, R-GT int., R-GT Nat., 4WD Nat.

Dansk Super Rally

Danmarksmesterskab klasse 6

9

Klassisk Rally Bil – KRB
Alle ccm
R5,Proto 4wd

Dansk Super Rally

Danmarksmesterskab klasse 9

10

Åben for WRC og øvrige biler med gyldig homologeringsattest for rally

Intet mesterskab

Intet mesterskab

11

Historisk Rally Bil – 0-1300 ccm

Dansk Super Rally

Danmarksmesterskab klasse 11

12

Historisk Rally Bil – 1301-1600 ccm

Dansk Super Rally

Danmarksmesterskab klasse 12

13

Historisk Rally Bil – 1601-2000 ccm

Dansk Super Rally

Danmarksmesterskab klasse 13

14

Historisk Rally Bil – over 2000 ccm

Dansk Super Rally

Danmarksmesterskab klasse 14

15

KRB Før 1/1-1986

Dansk Super Rally

Danmarksmesterskab klasse 15

16

KRB efter 1/1-1986*

Dansk Super Rally

Danmarksmesterskab klasse 16

 * KRB efter 1/1-1986. Biler hvor man har monteret en eller flere af de ting der er beskrevet i reglement 294.9 skal køre i denne klasse hvis bilens produktions periode overskrider 1/1-1986.

2. Reklameplads
DASU forbeholder sig ret til at anvende et areal udvendigt på frontklappen på deltagernes biler til reklameplads. Arealet er 15x60 cm målt i en afstand på maksimalt 50 cm fra forkant af frontklappen. Arealet er reserveret i 2019 og vil blive annonceret i tillægsreglerne.

3. Medaljer
DASU uddeler medaljer til nr. 1, 2 og 3, jf. ovennævnte pkt. 1.1 og 1.2.

4. Udenlandske deltagere
Bestemmelserne i rallysportens cirkulære kapitel 12 er gældende for udenlandske deltagere.

5. Klasser
I forbindelse med rally skal mindst følgende klasser åbnes: Jvf. ovenstående skema i punkt 1.
Klasser kan sammenlægges, hvis mindre end 5 deltagere. Der startes nedefra (laveste klassenr.) og fyldes op indtil minimum 5 deltagere i en klasse.

6. Afvikling
Afviklingen følger relevante punkter i reglement 1, 2, de relevante rallyreglementer og reglement 9 samt disse mesterskabsregler. Hvis de foranstående bestemmelser ikke er udtømmende, anvendes International Sporting Code (engelsk udgave).

7. Rally 2
Rally 2 kan benyttes i løb, hvor der køres hastighedsprøver over 2 dage. Nærmere bestemmelser skal fremgå af løbets tillægsregler.

8. Power stage
Der skal afvikles power stage i de enkelte arrangementer. Udvælgelse af et løbs power stage fremgår af løbets tillægsregler.

For at score point skal deltageren have opnået en placering på den endelige resultatliste. Resultatet for Power Stage skal beregnes som den forbrugte tid plus eventuelle straffe opnået på denne prøve inklusive straf for tyvstart.

Der tildeles 5 – 4 – 3 – 2 – 1 mesterskabspoint til nr. 1 til nr. 5 på prøven.

Afvikles power stage ikke, er det den senest afviklede prøve inden power stage, der danner grundlag for tildelingen af pointene.

9. Identifikation
Arrangøren forsyner hver deltager med minimum 2 startnumre plus evt. rallyplade. Startnumrene skal være synlige på begge fordøre under hele arrangementet. Rallypladen skal være synlig under hele arrangementet.
Startnumre, rallyplade og reklamer skal være påsat bilen ved fremstilling til teknisk kontrol.
En ’tro og love’-erklæring vedr. skade på tredjemands person og/eller ejendom skal udfyldes og underskrives ved løbets afslutning.
Vognbogen inddrages ved teknisk kontrol og opbevares i løbssekretariatet. Vognbogen udleveres igen ved aflevering af underskrevet ’tro og love’-erklæring. For udgåede deltagere gælder dog, at køretøjet skal besigtiges af teknisk kontrol, inden udlevering kan finde sted. 

10. Arrangørens reklamer
Reklamepladsen på startnumrene såvel som på rallypladerne er reserveret arrangørens reklamer. Disse reklamer er obligatoriske og kan ikke nægtes af deltagerne.
Reklamer vil senest blive specificeret i en bulletin som offentliggøres inden udløbet af anmeldelsesfristen.

DIF Danmarksmesterskab ”Dansk Super Rally”

1. Point
Der gives point for de generelle placeringer i løbene samt for placeringen i klasserne 1-6, 9 og 11-16.

Pointsystem generelt: 30 - 29 - 28 - 27 - 26 osv. ned til 1.
Pointsystem i klasserne: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 - 1

R2 Super Rally Cup

1. Mesterskaber
Der udskrives et mesterskab for biler med R2- og R2 National-homologering.

2. Reklameplads
DASU forbeholder sig ret til at anvende et areal udvendigt på frontklappen på deltagernes biler til reklameplads. Arealet er 15x60 cm målt i en afstand på maksimalt 50 cm fra forkant af frontklappen. Arealet er reserveret i 2019 og vil blive annonceret i tillægsreglerne.

3. Medaljer
DASU uddeler præmier til nr. 1, 2 og 3.

4. Udenlandske deltagere
Bestemmelserne i rallysportens cirkulære, kapitel 12 er gældende for udenlandske deltagere.

5. Afvikling
Afviklingen følger relevante punkter i reglement 1, 2, de relevante rallyreglementer og reglement 9 samt disse mesterskabsregler. Hvis de foranstående bestemmelser ikke er udtømmende, anvendes International Sporting Code (engelsk udgave).

6. Rally 2
Rally 2 kan benyttes i løb, hvor der køres hastighedsprøver over 2 dage. Nærmere bestemmelser skal fremgå af løbets tillægsregler.

7. Power stage
Der skal afvikles power stage i de enkelte arrangementer. Udvælgelse af et løbs power stage fremgår af løbets tillægsregler.

For at score point skal deltageren have opnået en placering på den endelige resultatliste. Resultatet for power stage skal beregnes som den forbrugte tid plus eventuelle straffe opnået på denne prøve inklusive straf for tyvstart.
Der tildeles 5 – 4 – 3 – 2 – 1 mesterskabspoint til henholdsvis nr. 1 til 5 på prøven.

Afvikles power stage ikke, er det den senest afviklede prøve inden power stage, der danner grundlag for tildelingen af pointene.

Danmarksmesterskab historisk rally

1. Anmeldelse til mesterskab
Konkurrencen er åben for alle mandskaber med rallybiler i gruppe 1, 2, 4, N, A og B, med HTP eller dansk national historisk vognbog, til og med periode J2 der opfylder disse mesterskabsbestemmelser. Dog undtaget gruppe B biler på FIA’s suspensionsliste (jf. FIA’s Appendix K pkt. 7.4.1). Udenlandske mandskaber kan deltage i løbene til mesterskabet. Udenlandske mandskaber kan ikke få point i mesterskabet.

2. Mesterskab
Der udskrives følgende klasser:
Klasse 11: Gruppe 1, 2, 4, N, A og B 0-1300 ccm
Klasse 12: Gruppe 1, 2, 4, N, A og B 1301-1600 ccm
Klasse 13: Gruppe 1, 2, 4, N, A og B 1601-2000 ccm
Klasse 14: Gruppe 1, 2, 4, N, A og B 2001-

3. Afvikling
Afviklingen følger bestemmelserne i reglement 1, reglement 2, FIA’s Appendix K, reglement 3 samt disse mesterskabsregler.

Alle mandskaber skal kunne fremvise godkendt historisk vognbog samt homologeringsattest.

4. Særlige regler
DASU forbeholder sig ret til at montere en streamer i forruden til en evt. sponsor for det historiske rallymesterskab.

5. Medaljer
DASU uddeler medaljer til nr. 1, 2 og 3 i et generalklassement.

6. Administration
Point:
Pointsystem i klasserne:  25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 - 1
Ved pointlighed efter sidste afdeling beregnes placering iht. pkt. 3.3 i disse mesterskabsbestemmelser.
Arrangørerne er forpligtede til at oprette ovennævnte klasser. Historiske klasser må ikke sammenlægges med ikke-historiske.
Arrangørerne skal kun udfærdige resultatliste efter de normale procedurer i henhold til rallyreglementerne.